Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 11 juni 2019 af.

Colorectaal carcinoom: de oudere patiënt

Informatie: 

Het zwaartepunt van de nascholing ‘Colorectaal carcinoom: de oudere patiënt’ ligt op het multidisciplinaire overleg (MDO). Daarin bespreken auteurs uit verschillende specialisaties twee patiënten, wier casus wij ook aan de cursist voorleggen. Middels de discussie hopen wij het belang van een goed gevoerd MDO te kunnen overbrengen, waarbij eenieder vanuit zijn/haar specialisatie stilstaat bij de behandeling van een oudere patiënt (70-plus) met colorectaal carcinoom. Uiteraard komt daarbij het hoofdstuk over de oudere patiënt uit de Richtlijn Colorectaal Carcinoom (2016) voor het voetlicht: klik hier. Maar de auteurs kunnen ook aangeven waarom zij in bepaalde situaties overwegen om daarvan af te wijken. Niet elke patiënt en elke situatie is zodanig dat het navolgen van de richtlijn automatisch leidt tot de beste behandeling.

Voordat u kennismaakt met de twee casus en het MDO kunt volgen via videofragmenten, laten wij u een gefilmde inleiding zien. Daarin introduceert en bespreekt Valery Lemmens hoe om te gaan met de oudere patiënt met colorectaal carcinoom. Verder is de nascholing verrijkt met een aantal bijdragen, waarin de meewerkende auteurs hun licht vanuit hun specialisatie over de materie laten schijnen. Zo krijgt u een inkijkje in de afwegingen die zij maken – dat kan voor u een ander licht werpen op bepaalde gevallen en is daarom van aanvullende waarde.

Preview

Inhoud

 • Inleiding (Prof. dr. V.E.P.P. Lemmens)
 • MDO-overleg casus 1: 76-jarige man 
 • Geriatrische aspecten (Dr. M.E. Hamaker)
  • Geriatrisch assessment
  • Externe validiteit
 • Radiotherapie (Dr. T. Rozema)
  • (Neo)adjuvante chemoradiotherapie bij het resectabele rectumcarcinoom
  • Neoadjuvante chemoradiotherapie bij het primair niet-resectabel rectumcarcinoom
  • Neoadjuvante radiotherapie (kort schema) bij het resectabele rectumcarcinoom
 • MDO-overleg casus 2: 70-jarige vrouw 
 • Relevante punten vanuit het perspectief van de chirurg (Dr. P.J. Tanis)
  • Resectie primair coloncarcinoom
  • Resectie primair rectumcarcinoom
  • Chirurgie voor CRC-metastasen
  • Algemene aspecten bij chirurgie voor CRC bij ouderen
 • Chemotherapie bij de chirurgische behandeling van levermetastasen (Dr. J.W.A. Burger)
 • Casuïstiek met vragen (Dr. J.W.B. de Groot)

 

Accreditatie
De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd voor de volgende doelgroepen:

 • MDL-artsen (NVMDL)  (geaccrediteerd tot: 11-06-2019)
 • Internisten en medisch-oncologen (NIV)  (geaccrediteerd tot: 11-06-2019)
 • (oncologisch) chirurgen (NVvH) (geaccrediteerd tot: 17-05-2019)
 • Radiotherapeuten en oncologen (NVRO)  (geaccrediteerd tot: 05-06-2019)
 • Geriaters (NVKG) (geaccrediteerd tot: 19-04-2019)

Uw accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven in uw GAIA-dossier.

Werkwijze
De leerstof wordt grotendeels gepresenteerd in de vorm van videofragmenten van het MDO-overleg en weblectures door de individuele auteurs. Dit wordt afgewisseld met toetsvragen. In de weblectures becommentariëren de auteurs de stof aan de hand van een powerpoint-presentatie. Onderin de filmkaders ziet u een balk waarmee u de fragmenten kunt starten en onderbreken. U kunt daar ook:

 • high definition (HD) aan en uit zetten
 • de presentatie vergroten naar full screen (met de vier pijltjes)
 • het geluidsniveau bepalen (met de verticale streepjes)

Deze e-learning neemt ongeveer twee uur in beslag.

Leerdoelen: 

 

Na het volgen van deze e-learning:

 • kent u de inhoud van de laatste versie (2016) van het hoofdstuk ‘Oudere patiënt’ uit de Richtlijn Colorectaal Carcinoom;
 • kent u de waarde van het multidisciplinair overleg;

 • kent u de meerwaarde van de geriatrie in de besluitvorming rondom de oudere patiënt met colorectaal carcinoom;

 • bent u op de hoogte van de chirurgische, radiotherapeutische en medisch-oncologische afwegingen bij de besluitvorming rondom deze specifieke patiëntengroep;

 • kent u het belang van deelname in klinische studies met specifieke vraagstelling op dit gebied.
Auteur(s): 

dr. T. Kok
oncoloog
Tjebbe Kok is na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gespecialiseerd tot internist in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam / Dijkzigt (thans EMC). In 1987 is hij ingeschreven als internist-oncoloog. In deze functie is hij tot 1998 academisch werkzaam geweest binnen de afdeling Interne Geneeskunde van het EMC. In deze periode is hij langdurig Oncologie consulent voor de Consulentendienst van het IKR geweest in de Zuid-West regio. Hij promoveerde in 1997 op onderzoek naar de invloed van chemotherapie op de overleving na operatie bij patiënten met een resectabel slokdarmcarcinoom. Van 1998 tot 2001 was hij Coördinator Medische Zorg bij het toenmalige IKR (Integraal Kankercentrum Rotterdam). In deze periode ondersteunde hij de oncologiecommissies van de Ziekenhuizen in de regio Zuid-West bij het realiseren van een gestructureerde inbedding van de multidisciplinaire oncologie in het algemene ziekenhuis. Voorts heeft hij bijgedragen aan de eerste schetsen van een oncologische richtlijn database, die later zou uitgroeien tot www.oncoline.nl. Daarnaast was hij als voorzitter van het Landelijke VIKC Coördinatoren Beraad actief betrokken bij de het ontwikkelen van Landelijke Tumor Werkgroepen, in het bijzonder de Landelijke GE Tumor Werkgroep. Vanaf 2001 tot 2011 is de heer Kok werkzaam geweest als internist-oncoloog in het ZuiderZiekenhuis en het St. Clara Ziekenhuis Rotterdam, en vanaf 2011 tot 2015 in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. In deze periode is hij langdurig voorzitter geweest van de wekelijkse oncologiebespreking en heeft ook een aantal jaren het voorzitterschap van de Ziekenhuis Oncologie Commissie bekleed. De (multidisciplinaire) gastro-intestinale oncologie is altijd een speerpunt gebleven in zijn werk.

prof. dr. V.E.P.P. Lemmens
epidemioloog
Valery Lemmens is epidemioloog, en sinds 2014 hoofd van de afdeling Onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Sinds datzelfde jaar is hij als hoogleraar Kankersurveillance verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Hij is daarnaast onder andere bestuurslid van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) en de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG), lid van de wetenschappelijke commissie van de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) en lid van de Methodological Council van SANTEON. Ook is hij lid van de Adviesraad van KWF Kankerbestrijding. Inhoudelijk ligt de focus van zijn werk op studies naar trends in incidentie, behandeling en uitkomst van patiënten met gastro-intestinale tumoren, vaak met speciale aandacht voor de oudere patiënt. Valery Lemmens is (co-)auteur van meer dan 220 wetenschappelijke artikelen.

dr. J.W.A. Burger
oncologisch chirurg
Pim Burger is oncologisch chirurg in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij is voorzitter van de werkgroep uitgebreid colorectaal carcinoom van het Erasmus MC, waarin patiënten met ‘uitgebreide’ ziekte (locally advanced, systemisch of peritoneaal gemetastaseerd) worden besproken, die voor bespreking en/of behandeling worden verwezen, voornamelijk vanuit de regio Zuidwest Nederland. Op klinisch gebied houdt hij zich bezig met chirurgie voor het locally advanced colorectaal carcinoom, recidief colorectaal carcinoom en peritonitis carcinomatosa. Burger is medeoprichter en bestuurslid van de landelijke werkgroep Dutch Peritoneal Oncology Group. Hij is principle investigator van studies op gebied van colorectaal carcinoom en peritonitis carcinomatosa.

dr. J.W.B. de Groot
internist-oncoloog
Jan Willem de Groot is na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gespecialiseerd tot internist in de Isala Klinieken Zwolle en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is in 2006 gepromoveerd op het medullair schildkliercarcinoom. Sinds 2011 is hij werkzaam als internist-oncoloog in Isala in Zwolle, met als aandachtsgebieden de gastro-intestinale oncologie en immuno-oncologie, met name bij het melanoom. Hij is lid van diverse landelijke werkgroepen als de Dutch Colorectal Cancer Group, de Dutch Pancreatic Cancer Group en de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie en betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Dikkedarmkanker Keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide darmkanker.

dr. M.E. Hamaker
klinisch geriater
Marije Hamaker studeerde geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest in de klinische geriatrie en psychiatrie, volgde zij de opleiding tot klinisch geriater in het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. Zij promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Besluitvorming bij kanker bij ouderen’. Ook na haar promotie is zij wetenschappelijk actief gebleven; zij heeft twee onderzoekslijnen opgezet binnen het Diakonessenhuis, gericht op geriatrische oncologie en geriatrische nefrologie, waarbinnen onderzocht wordt hoe de besluitvorming rond complexe behandeling bij ouderen nu plaatsvindt en welke rol een geriater kan spelen in het optimaliseren hiervan. Marije Hamaker is als klinisch geriater verbonden aan het Diakonessenhuis te Utrecht en is actief binnen de International Society for Geriatric Oncology (SIOG), de KWF Kankerbestrijding werkgemeenschap ‘Kanker bij Ouderen’ en Stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe).

dr. T. Rozema
radiotherapeut
Tom Rozema is radiotherapeut-oncoloog en werkzaam in Instituut Verbeeten met als hoofdlocatie Tilburg. Na de studie geneeskunde in Maastricht te hebben gedaan, heeft hij zijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog gevolgd in Groningen. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn gastro-intestinale oncologie, ouderen en neuro-oncologie. Rozema is lid van meerdere nationale werkgroepen en besturen op het gebied van onder andere de gastro-intestinale oncologie en als voorzitter van de commissie kwaliteit van de NVRO (Nederlandse Vereniging van Radiotherapie en Oncologie) betrokken bij het algemene kwaliteitsbeleid op landelijk niveau.

dr. P.J. Tanis
Chirurg
Pieter Tanis is sinds 2010 oncologisch en gastro-intestinaal chirurg in het AMC. Daarnaast is hij voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group en bestuurslid van de Dutch Colorectal Audit. Zijn onderzoek richt zich op complicatiebehandeling na rectumchirurgie, kwaliteit van zorg voor darmkanker en peritoneaal metastasen. Hij is principle investigator van de landelijke multicenter COLOPEC trial naar adjuvante HIPEC bij T4 coloncarcinoom en maakt ook onderdeel uit van de stuurgroep van enkele andere landelijke RCT’s. Tussen 2012 en 2014 was hij lid van de kerngroep revisie richtlijn colorectaal carcinoom namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, en is beoogd voorzitter van de komende revisie.
Accreditatie instituut: 
NVMDL, NIV, NVvH, NVRO, NVGK